مدیر مرکز

 

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

دکتر محمد حسین زاده داورزنی

مرتبه علمی: استادیار

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

شماره تماس: 86702227 

پست الکترونیکی:Hosseinzadeh.mo@iums.ac.ir

   
Template settings