دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

فهرست خدمات

شناسه
عنوان فارسی خدمت
پیوند
مشاهده

14
مرکز تفکر برنامه های آموزشی دانشگاه
View Profile

15
برگزاری کارگاه ها
View Profile

16
تهیه بسته های آموزشی
View Profile

17
کارآموزی و کارورزی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
View Profile

18
مشاوره تخصصی در کلیه واحدهای EDC
View Profile

19
ارزشیابی کارگاه های برگزار شده در EDC
View Profile

20
بازدید از مراکز آموزشی درمانی
View Profile

21
همکاری با سایر مراکز آموزشی
View Profile

22
برگزاری کارگاه در مراکز آموزشی درمانی
View Profile

23
برگزاری جشنواره های آموزشی (شهید مطهری و دکتر وثوق)
View Profile

24
بازدید از دانشکده های تابعه
View Profile

25
امکان آیتم آنالیز سوالات چندگزینه ای در دانشکده ها و پایش آنها در مرکز
View Profile

26
ارزشیابی اساتید توسط نرم افزار سعاد و ماد
View Profile

27
ارزشیابی برنامه های آموزشی
View Profile

28
پایش برنامه های عملیاتی
View Profile

29
انجام مطالعات کاربردی در زمینه طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی
View Profile

30
بازدید و پایش فعالیت های دفاتر توسعه در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
View Profile