مرکز مطالعات و توسعه آموزش- اخبار و رویدادها
برگزاری کارگاه "بکارگیری نرم افزار SPSS در توصیف و تحلیل پژوهش ها (ویژه کاربر غیر پیشرفته)"

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
به استحضار می رساند معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی در راستای برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه اعضاء هیات علمی در نظر دارد کارگاه "بکارگیری نرم افزار SPSS در توصیف و تحلیل پژوهش ها (ویژه کاربر غیر پیشرفته)" در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ در محل بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برگزار نماید.

برنامه کارگاه "بکارگیری نرم افزار SPSS در توصیف و تحلیل پژوهش (ویژه کاربران غیر پیشرفته)" به شرح ذیل می باشد.

 
ساعت زمان عنوان مدرس
۸:۱۰-۸ ۱۰ دقیقه مقدمه و پیش آزمون
۸:۲۵-۸:۱۰ ۱۵ دقیقه جمعیت و نمونه دکتر علی بیداری
۸:۴۰-۸:۲۵ ۱۵ دقیقه آمار توصیفی و استنتاجی دکتر مرتضی حسن زاده
۸:۵۵-۸:۴۰ ۱۵ دقیقه متغیرها و ساماندهی اطلاعات دکتر علی بیداری
۹:۲۵-۸:۵۵ ۳۰ دقیقه تمرین عملی در کارگروه ها مدرسین کارگاه
۹:۵۵-۹:۲۵ ۳۰ دقیقه شاخص های مرکزی و پراکندگی دکتر مرتضی حسن زاده
۱۰:۲۵-۹:۵۵ ۳۰ دقیقه تمرین در کارگروه ها مدرسین کارگاه
۱۰:۴۰-۱۰:۲۵ ۱۵ دقیقه استراحت و پذیرایی
۱۰:۵۵-۱۰:۴۰ ۱۵ دقیقه اندازه گیری متغیرها دکتر علی بیداری
۱۱:۲۵-۱۰:۵۵ ۳۰ دقیقه توزیع احتمال دکتر علی بیداری
۱۱:۴۰-۱۱:۲۵ ۱۵ دقیقه آشنایی با محیط SPSS دکتر مرتضی حسن زاده
۱۱:۵۵-۱۱:۴۰ ۱۵ دقیقه تشکیل جدول متغیرها و ورود اطلاعات به نرم افزار SPSS دکتر مرتضی حسن زاده
۱۲:۲۵-۱۱:۵۵ ۳۰ دقیقه تمرین عملی در کارگروه ها مدرسین کارگاه
۱۲:۴۰-۱۲:۲۵ ۱۵ دقیقه روش های پردازش آمار توصیفی با SPSS دکتر علی بیداری
۱۳:۲۵-۱۲:۴۰ ۴۵ دقیقه تمرین عملی در کارگروه ها مدرسین کارگاه
۱۳:۳۵-۱۳:۲۵ ۱۰ دقیقه پس آزمون و جمع بندی کارگاه دکتر علی بیداری
۱۴:۲۰-۱۳:۳۵ ۴۵ دقیقه ناهار و نماز
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.30075.54272.fa
برگشت به اصل مطلب