مرکز مطالعات و توسعه آموزش- جدول برنامه کارگاه ها
جدول برنامه کارگاههای واحد رشدوبالندگی هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی علاقتمند شرکت درکارگاه های واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش می رساند که افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سایت مرکز مطالعات واحد رشد و بالندگی (توانمند سازی) لیست کارگاه های فصل تابستان را ملاحظه و در صورت تمایل در کارگاه ها ثبت نام نمایند.

  • گذراندن کارگاه در سال (بصورت مدرس یا شرکت کننده) جهت ترفیع سالانه الزامی می باشد.
  • برای ثبت نام در کارگاه ها بر روی آدرس http://roshd-edc.iums.ac.ir  کلیک نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه آموزش – واحد رشد و بالندگی مراجعه نمایید.


برنامه سه ماهه پاییز سال ۹۶ واحد رشد و بالندگی
 

۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۷/۹۶ دکترفرشاد امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید ۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۷/۹۶ دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه ۲
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۲/۷/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی ۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۵/۷/۹۶ دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع ۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۷/۹۶ دکتر امینی حفظ الصحه ۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس – پزشکی ۱۸/۷/۹۶ دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر ۶
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۳/۷/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه ۷
۱۳-۸ سایت صد نفره پزشکی ۲۴/۷/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۸
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۵/۷/۹۶ دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی ۹
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۷/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۱) ۱۰
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۶/۸/۹۶ دکتر مهروی Application of innovation at the university ۱۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۹/۸/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه ۱۲
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۳/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) ۱۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۵/۸/۹۶ خانم مسرور یادگیری حل مسأله ۱۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۶/۸/۹۶ دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک ۱۵
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) ۱۶
۱۳-۸ ۲۲/۸/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۱۷
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۷/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) ۱۸
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۸/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۲) ۱۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۷/۹/۹۶ دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه ۲۰
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۱/۹/۹۶ دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent ۲۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۳/۹/۹۶ دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران ۲۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۹/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم ۲۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۱/۹/۹۶ دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی ۲۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۶/۹/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۲۵
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۹/۹/۹۶ دکتر شوقی MaxQD ۲۶

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.18067.48934.fa
برگشت به اصل مطلب