مرکز مطالعات و توسعه آموزش- جدول برنامه کارگاههای واحد رشدوبالندگی هیأت علمی
جدول برنامه کارگاههای واحد رشدوبالندگی هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی علاقتمند شرکت درکارگاه های واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش می رساند که افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سایت مرکز مطالعات واحد رشد و بالندگی (توانمند سازی) لیست کارگاه های فصل تابستان را ملاحظه و در صورت تمایل در کارگاه ها ثبت نام نمایند.

  • گذراندن ٢ کارگاه در سال (بصورت مدرس یا شرکت کننده) جهت ترفیع سالانه الزامی می باشد
  • برای ثبت نام در کارگاه ها بر روی آدرس http://roshd-edc.iums.ac.ir  کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه آموزش – واحد رشد و بالندگی مراجعه نمایی
د


برنامه سه ماهه پاییز سال 96 واحد رشد و بالندگی
 

13- 8 سالن افتخاریان 10/7/96 دکترفرشاد امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید 1
13- 8 سالن افتخاریان 11/7/96 دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه 2
13- 8 سالن کنفرانس پزشکی 12/7/96 دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی 3
13- 8 سالن افتخاریان 15/7/96 دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع 4
13- 8 سالن افتخاریان 16/7/96 دکتر امینی حفظ الصحه 5
13-8 سالن کنفرانس پزشکی 18/7/96 دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر 6
13-8 سالن کنفرانس- پزشکی 23/7/96 دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه 7
13-8 سایت صد نفره پزشکی 24/7/96 دکتر لنگری زاده Endnote 8
13-8 سالن کنفرانس- پزشکی 25/7/96 دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی 9
13-8 سایت صدنفره 29/7/96 دکتر عمرانی تولید محتوا (1) 10
13-8 سالن افتخاریان 6/8/96 دکتر مهروی Application of innovation at the university 11
13- 8 سالن افتخاریان 9/8/96 دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه 12
13-8 سایت صدنفره 13/8/96 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) 13
13-8 سالن افتخاریان 15/8/96 خانم مسرور یادگیری حل مسأله 14
13-8 سالن افتخاریان 16/8/96 دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک 15
13- 8 سایت صدنفره 20/8/96 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) 16
13-8   22/8/96 خانم مسرور روش تدریس مقدماتی 17
13-8 سایت صدنفره 27/8/96 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) 18
13-8 سایت صدنفره 29/8/96 دکتر عمرانی تولید محتوا (2) 19
13- 8 سالن افتخاریان 7/9/96 دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه 20
13-8 سالن افتخاریان 11/9/96 دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent 21
13- 8 سالن افتخاریان 13/9/96 دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران 22
13-8 سالن افتخاریان 18/9/96 دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم 23
13-8 سالن افتخاریان 21/9/96 دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی 24
13-8 سالن افتخاریان 26/9/96 دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی 25
13- 8 سایت صدنفره 29/9/96 دکتر شوقی MaxQD 26

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.18067.48934.fa
برگشت به اصل مطلب