مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر مرضیه نجومی
پست الکترونیکmnojomiiums.ac.ir
شماره تلفن86702227
پست سازمانیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۶

[ برگشت به فهرست افراد ]