دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر علی کبیر
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

Kabir.aiums.ac.ir
خانم دریادخت مسرور رودسری
معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش، مسئول واحد ارزشیابی، مسئول واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

خانم دکتر معصومه خیرخواه
مدیر واحد اعتباربخشی موسسه ای

خانم مرجان عباس زاده توسلی
کارشناس اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

آقای فرشاد پور رسول
مسئول سمعی بصری مرکز مطالعات و توسعه آموزش، کارشناس واحد رسانه و انتشارات

خانم دکتر اکرم هاشمی
مدیر واحد هماهنگی دفاتر توسعه

خانم فاطمه وکیلی بیجار
مسئول دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش، کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

آقای دکتر شهنام صدیق معروفی
مدیر مرکز آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر بتول امینی
مسئول طرح راد مرکز مطالعات و توسعه آموزش، کارشناس مسئول واحد اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

آقای علیرضا سیفی
مسئول خدمات امور عمومی و پشتیبانی، مسئول انبار

خانم سیما علیرضایی طهرانی
کارشناس مسئول واحد آزمون، کارشناس مسئول واحد ارزشیابی، کارشناس مسئول واحد آموزش پاسخگو

خانم مریم یزدان دوست
کارشناس مسئول واحد دبیرخانه هیات ممیزه


آقای دکتر بابک عشرتی
مدیر واحد آموزش پاسخگو

خانم سیما علیرضایی طهرانی
کارشناس مسئول واحد آموزش پاسخگو مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دریادخت مسرور رودسری
مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم سیما علیرضایی طهرانی
کارشناس مسئول واحد ارزشیابی و جشنواره های آموزشی


خانم دکتر معصومه خیرخواه
مسئول واحد رهبری آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم شهرزاد سراوانی
کارشناس واحد رهبری آموزش


خانم دکتر شعله بیگدلی
مسئول واحد برنامه ریزی آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر سلیمه گوهری نژاد
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش، کارشناس واحد برنامه ریزی آموزش


خانم دکتر لیلا جانانی
مسئول واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر اکرم هاشمی
کارشناس واحد پژوهش در آموزش


خانم دکتر اکرم هاشمی
مسئول واحد هماهنگی دفاتر توسعه و مطالعات


آقای دکتر حمیدرضا برادران عطار مقدم
مدیر واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

خانم فاطمه وکیلی بیجار
کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی


خانم دکتر سلیمه گوهری نژاد
مسئول واحد رسانه و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم شهرزاد سراوانی
کارشناس واحد رسانه و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دکتر سودابه هویدا منش
مسئول واحد دانش پژوهی

خانم مریم عالی پناه
کارشناس دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش