دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

فهرست افرادخانم دکتر مرضیه نجومی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

mnojomiiums.ac.ir
خانم دریادخت مسرور رودسری
معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش

آقای دکتر مرتضی حسن زاده
عضو هیات علمی

خانم دکتر معصومه خیرخواه
مسئول خودارزیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

دکتر علی کبیر
عضو هیئت علمی

خانم مریم عالی پناه
کارشناس دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم مرجان عباس زاده توسلی
کارشناس اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

آقای فرشاد پور رسول
متصدی سمعی بصری مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر اکرم هاشمی
مسئول برنامه عملیاتی اختصاصی مرکز و پایش آن

خانم دکتر ریحانه محمدی
مسئول طرح راد مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم فاطمه وکیلی بیجار
مسئول دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

آقای دکتر شهنام صدیق معروفی
مدیر مرکز آزمون مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم مرضیه دشتی رحمت آبادی
کارشناس برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر بتول امینی
کارشناس مسئول طرح راد مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دریادخت مسرور رودسری
مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم سیما علیرضایی طهرانی
کارشناس مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دکتر معصومه خیرخواه
مسئول واحد رهبری آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش


دکتر علی کبیر
مسئول واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دکتر شعله بیگدلی
مسئول واحد برنامه ریزی آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر سلیمه گوهری نژاد
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش


آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده
مسئول واحد هماهنگی دفاتر توسعه و مطالعات

خانم دکتر اکرم هاشمی
کارشناس واحد هماهنگی دفاتر توسعه و مطالعات

خانم آرزو صداقت پور
کارشناس واحد هماهنگی دفاتر توسعه و مطالعات


خانم دکتر سلیمه گوهری نژاد
مسئول واحد رسانه و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم شهرزاد سراوانی
کارشناس واحد رسانه و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش


خانم دکتر لیلا جانانی


خانم سیما علیرضایی طهرانی
کارشناس واحد آموزش پاسخگو مرکز مطالعات و توسعه آموزش


آقای دکتر محمد علی سنجری
مسئول واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

خانم فاطمه وکیلی بیجار
کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی