دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اهم شرح وظایف واحد ارزشیابی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 
 • تعیین نماینده از دفاتر توسعه دانشکده ها جهت کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات دانشگاه
 • تشکیل جلسات منظم واحد ارزشیابی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشکده ها
 • بازنگری فرم های موجود در زمینه ارزشیابی تئوری، بالینی و سایر ...
 • بازنگری فرم های موجود در زمینه ارتقاء مرتبه و پایه اعضای هیئت علمی
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نمرات ارزشیابی جهت ارائه به کمیته های مربوطه:
 • ارتقا مرتبه و پایه
 • احتساب سوابق
 • و فرصت مطالعاتی
 • راه اندازی سیستم سعادت (سامانه عملکرد اعضای هئیت علمی)
 • ارزشیابی اعضای هیئت علمی در دانشکده ها توسط واحد ارزشیابی دفاتر توسعه
 • بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی
 • ارتقاء‌کیفی آزمون های بالینی مانند (OSCE)
 • آموزش بیمار استاندارد شده و ارسال آنها به دانشکده ها در صورت نیاز جهت برگزاری آزمونهای OSCE
 • پایش Log book های بالینی دانشکده ها با همکاری نمایندگان کمیته ارزشیابی آنها
 • ارزشیابی تدریس نظری اعضاء‌هیئت علمی از نظر دانشجو
 • ارزشیابی دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه براساس نظرسنجی از دانشجویان
 • نظارت و کنترل واحد ارزشیابی بر برنامه های ارزیابی درونی گروه های مجری
 • همکاری با واحد توانمندسازی اساتید درخصوص روش های نوین ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه و ...
 • همکاری و تعامل با سایر دانشکده های دانشگاه در خصوص نحوه ارزشیابی
 • پایش برنامه ی عملیاتی واحد ارزشیابی و ارائه گزارش عملکرد شش ماهه واحد
 • ارائه خدمات مشاوره ی تخصصی درحوزه ی ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه
 • همکاری با واحد پژوهش در آموزش و داوری پروپوزال های ارائه شده در زمینه ارزشیابی
 • تالیف و ترجمه ی مقالات در حوزه ی سنجش، ارزشیابی و اعتبارسنجی و ارائه ی بسته های آموزشی به اعضاء‌هیئت علمی
 • صدور مجوز حق التدریس به مدرسین مدعو دانشکده ها
 • همکاری مستمر با واحد سیستم سامانه عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه
 • فرا ارزشیابی ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی ارسالی از دانشکده ها به دانشگاه
 • توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان
 • ارائه مشاوره به اساتید و گروههای آموزشی در خصوص روشهای نوین
 • انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های نوین آموزش و ارزشیابی
 • <

دفعات مشاهده: 1849 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر