دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

کارگاه های واحد توانمندسازی (رشد و بالندگی)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | 
کارگاه های واحد توانمندسازی (رشد و بالندگی) بر اساس نیازسنجی  به عمل  آمده از اعضای محترم هیئت علمی و به منظور توانمندسازی آنان در دانشکده ها و مراکز آموزشی، برنامه ریزی و اجرا می گردد. این کارگاه ها به صورت فصلی بر روی سایت مرکز مطالعات واحد رشد و بالندگی قرار گرفته است. پس از برگزاری، تمامی کارگاه ها مورد نظرسنجی و ارزشیابی قرار می گیرد. اعضای محترم هیئت علمی جهت ثبت نام می توانند به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش، واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی مراجعه نمایند.
کارگاه‌های سال ۹۶ بخش رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی مرکز توسعه آموزش پزشکی
ساعت برگزاری محل برگزاری تاریخ برگزاری کارگاه مسئول کارگاه نام کارگاه ردیف
۱۳- ۸ سایت صدنفره دانشکده پزشکی ۲۸/۱/۹۶ دکتر دهناد استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی ۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۲/۹۶ دکتر مهروی مرجعیت ۲
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۱۹/۲/۹۶ دکتر برادران مرور نظام مند و متاآنالیز ۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۳/۲/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم؟ ۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۴/۲/۹۶ دکتر کبیر New approach to lifelong learning ۵
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۶/۲/۹۶ دکتر سلطانی روش های تدریس در عرصه های مختلف بالینی ۶
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۱/۳/۹۶ دکترعمرانی یادگیری الکترونیکی(طراحی آموزشی) ۷
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۳/۳/۹۶ دکتر سیدین تکنیکهای تئاتر در تدریس ۸
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۴/۹۶ دکتر کوهپایه زاده روش تحقیق مقدماتی ۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۴/۹۶ دکتر مرادی ارزیابی اقتصاد در مطالعات اقتصاد سلامت ۱۰
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۳/۴/۹۶ دکتربرادران
دکتر کبیر
اصول داوری مقالات و انتشار مقالات در مجلات معتبر ۱۱
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۴/۴/۹۶ دکتر وطن خواه راهبردهای ارتقاء کیفیت ۱۲
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۷/۴/۹۶ دکتر عمرانی یادگیری الکترونیکی (multi media,camtasia studio) ۱۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۸/۴/۹۶ دکتر نجومی دکترکبیر خانم مسرور-دکترپرویزی آموزش پاسخگو بین رشته ای ۱۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۹/۴/۹۶ خانم مسرور روش های ارزشیابی (۱) Logbook&Osce ۱۵
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۰/۴/۹۶ دکترسلطانی طراحی سؤال ۱۶
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۱/۴/۹۶ خانم باقرزاده اصول و مبانی ترجمه پیشرفته ۱۷
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۴/۴/۹۶ دکتر جانانی SPSS ۱۸
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۵/۴/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه های آموزشی ۱۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۶/۴/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی مقدماتی ۲۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۷/۴/۹۶ خانم مسرور روش های ارزشیابی(۲) Simulation,Checklist,essay,portfolio,minniCEX&triple jump ۲۱
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۲۸/۴/۹۶ دکتر تورانی تبادل، ترجمان و تجاری سازی دانش ۲۲
۱۳- ۸ سایت صد نفره ۳۱/۴/۹۶ دکتر سنجری Mendhy,mindmap,concept map ۲۳
۱۳- ۸ سایت صد نفره ۱/۵/۹۶ دکتر آرین خصال آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی ۲۴
۱۳- ۸ سایت صد نفره ۲/۵/۹۶ دکتر نعمتی جستجوی الکترونیکی search strategy ۲۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۱۵/۵/۹۶ دکتر بیداری شبیه سازی بالینی ۲۶
۱۳-۸ سالن کنفرانس بهداشت ۷/۵/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۲۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۰/۵/۹۶ دکتر سلطانی روش های آموزش بالینی و درمانگاهی ۲۸
۱۳-۸ سالن کنفرانس بهداشت ۱۷/۵/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۲۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۷/۹۶ دکتر امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید ۳۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۷/۹۶ دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه ۳۱
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۲/۷/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی ۳۲
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۵/۷/۹۶ دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع ۳۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۷/۹۶ دکتر امینی حفظ الصحه ۳۴
۱۳-۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۸/۷/۹۶ دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر ۳۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۳/۷/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه ۳۶
۱۳-۸ سایت صد نفره پزشکی ۲۴/۷/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۳۷
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۵/۷/۹۶ دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی ۳۸
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۷/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۱) ۳۹
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۶/۸/۹۶ دکتر مهروی Application of innovation at the university ۴۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۹/۸/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه ۴۱
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۳/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) ۴۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۵/۸/۹۶ خانم مسرور یادگیری حل مسأله ۴۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۶/۸/۹۶ دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک ۴۴
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) ۴۵
۱۳-۸ سالن آموزش ط۷ کتابخانه ۲۲/۸/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۴۶
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۷/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) ۴۷
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۸/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۲) ۴۸
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۷/۹/۹۶ دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه ۴۹
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۱/۹/۹۶ دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent ۵۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۳/۹/۹۶ دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران ۵۱
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۹/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم ۵۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۱/۹/۹۶ دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی ۵۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۶/۹/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۵۴
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۹/۹/۹۶ دکتر شوقی MaxQD ۵۵
۱۳- ۸ سایت صد نفره- ۳/۱۰/۹۶ دکترهومن SPSS ۵۶
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۲/۱۰/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت زمان ۵۷
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۱۰/۹۶ خانم مسرور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آیتم آنالیز ۵۸
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۱۰/۹۶ دکتر شوقی invivo ۵۹
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۵/۱۰/۹۶ خانم مسرور رو ش تدریس مقدماتی ۶۰
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۰/۱۱/۹۶ دکتر صالحی طراحی آماری آزمایش ۱ (طراحی عاملی)Factorial design ۶۱
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۰/۱۱/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت دانش و اشتراک دانش ۶۲
۱۳-۸ سایت صد نفره ۱۱/۱۱/۹۶ دکتر صالحی طراحی آماری آزمایش ۲ (طراحی عاملی)Factorial design ۶۳
۱۳-۸ سایت صدنفره پزشکی ۱۶/۱۱/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۶۴
۱۳-۸ دانشکده بهداشت- سالن شهید رحیمی ۲۵/۱۱/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۶۵
 

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر