دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه های واحد توانمندسازی (رشد و بالندگی)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | 
کارگاه های واحد توانمندسازی (رشد و بالندگی) بر اساس نیازسنجی  به عمل  آمده از اعضای محترم هیئت علمی و به منظور توانمندسازی آنان در دانشکده ها و مراکز آموزشی، برنامه ریزی و اجرا می گردد. این کارگاه ها به صورت فصلی بر روی سایت مرکز مطالعات واحد رشد و بالندگی قرار گرفته است. پس از برگزاری، تمامی کارگاه ها مورد نظرسنجی و ارزشیابی قرار می گیرد. اعضای محترم هیئت علمی جهت ثبت نام می توانند به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش، واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی مراجعه نمایند.
کارگاه‌های سال ۹۶ بخش رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی مرکز توسعه آموزش پزشکی
ساعت برگزاری محل برگزاری تاریخ برگزاری کارگاه مسئول کارگاه نام کارگاه ردیف
۱۳- ۸ سایت صدنفره دانشکده پزشکی ۲۸/۱/۹۶ دکتر دهناد استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی ۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۲/۹۶ دکتر مهروی مرجعیت ۲
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۱۹/۲/۹۶ دکتر برادران مرور نظام مند و متاآنالیز ۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۳/۲/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم؟ ۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۴/۲/۹۶ دکتر کبیر New approach to lifelong learning ۵
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۶/۲/۹۶ دکتر سلطانی روش های تدریس در عرصه های مختلف بالینی ۶
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۱/۳/۹۶ دکترعمرانی یادگیری الکترونیکی(طراحی آموزشی) ۷
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۳/۳/۹۶ دکتر سیدین تکنیکهای تئاتر در تدریس ۸
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۴/۹۶ دکتر کوهپایه زاده روش تحقیق مقدماتی ۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۴/۹۶ دکتر مرادی ارزیابی اقتصاد در مطالعات اقتصاد سلامت ۱۰
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۳/۴/۹۶ دکتربرادران
دکتر کبیر
اصول داوری مقالات و انتشار مقالات در مجلات معتبر ۱۱
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۴/۴/۹۶ دکتر وطن خواه راهبردهای ارتقاء کیفیت ۱۲
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۷/۴/۹۶ دکتر عمرانی یادگیری الکترونیکی (multi media,camtasia studio) ۱۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۸/۴/۹۶ دکتر نجومی دکترکبیر خانم مسرور-دکترپرویزی آموزش پاسخگو بین رشته ای ۱۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۹/۴/۹۶ خانم مسرور روش های ارزشیابی (۱) Logbook&Osce ۱۵
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۰/۴/۹۶ دکترسلطانی طراحی سؤال ۱۶
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۱/۴/۹۶ خانم باقرزاده اصول و مبانی ترجمه پیشرفته ۱۷
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۴/۴/۹۶ دکتر جانانی SPSS ۱۸
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۵/۴/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه های آموزشی ۱۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۶/۴/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی مقدماتی ۲۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۲۷/۴/۹۶ خانم مسرور روش های ارزشیابی(۲) Simulation,Checklist,essay,portfolio,minniCEX&triple jump ۲۱
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۲۸/۴/۹۶ دکتر تورانی تبادل، ترجمان و تجاری سازی دانش ۲۲
۱۳- ۸ سایت صد نفره ۳۱/۴/۹۶ دکتر سنجری Mendhy,mindmap,concept map ۲۳
۱۳- ۸ سایت صد نفره ۱/۵/۹۶ دکتر آرین خصال آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی ۲۴
۱۳- ۸ سایت صد نفره ۲/۵/۹۶ دکتر نعمتی جستجوی الکترونیکی search strategy ۲۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۱۵/۵/۹۶ دکتر بیداری شبیه سازی بالینی ۲۶
۱۳-۸ سالن کنفرانس بهداشت ۷/۵/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۲۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۰/۵/۹۶ دکتر سلطانی روش های آموزش بالینی و درمانگاهی ۲۸
۱۳-۸ سالن کنفرانس بهداشت ۱۷/۵/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۲۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۷/۹۶ دکتر امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید ۳۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۷/۹۶ دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه ۳۱
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۲/۷/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی ۳۲
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۵/۷/۹۶ دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع ۳۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۷/۹۶ دکتر امینی حفظ الصحه ۳۴
۱۳-۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۸/۷/۹۶ دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر ۳۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۳/۷/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه ۳۶
۱۳-۸ سایت صد نفره پزشکی ۲۴/۷/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۳۷
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۵/۷/۹۶ دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی ۳۸
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۷/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۱) ۳۹
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۶/۸/۹۶ دکتر مهروی Application of innovation at the university ۴۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۹/۸/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه ۴۱
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۳/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) ۴۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۵/۸/۹۶ خانم مسرور یادگیری حل مسأله ۴۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۶/۸/۹۶ دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک ۴۴
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) ۴۵
۱۳-۸ سالن آموزش ط۷ کتابخانه ۲۲/۸/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۴۶
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۷/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) ۴۷
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۸/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۲) ۴۸
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۷/۹/۹۶ دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه ۴۹
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۱/۹/۹۶ دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent ۵۰
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۳/۹/۹۶ دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران ۵۱
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۹/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم ۵۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۱/۹/۹۶ دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی ۵۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۶/۹/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۵۴
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۹/۹/۹۶ دکتر شوقی MaxQD ۵۵
۱۳- ۸ سایت صد نفره- ۳/۱۰/۹۶ دکترهومن SPSS ۵۶
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۲/۱۰/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت زمان ۵۷
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۱۰/۹۶ خانم مسرور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آیتم آنالیز ۵۸
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۱۰/۹۶ دکتر شوقی invivo ۵۹
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۵/۱۰/۹۶ خانم مسرور رو ش تدریس مقدماتی ۶۰
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۰/۱۱/۹۶ دکتر صالحی طراحی آماری آزمایش ۱ (طراحی عاملی)Factorial design ۶۱
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۰/۱۱/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت دانش و اشتراک دانش ۶۲
۱۳-۸ سایت صد نفره ۱۱/۱۱/۹۶ دکتر صالحی طراحی آماری آزمایش ۲ (طراحی عاملی)Factorial design ۶۳
۱۳-۸ سایت صدنفره پزشکی ۱۶/۱۱/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۶۴
۱۳-۸ دانشکده بهداشت- سالن شهید رحیمی ۲۵/۱۱/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۶۵
 

دفعات مشاهده: 1306 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر